ANBI

Stichting Instandhouding Wilhelminakerk is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften komen daardoor in aanmerking voor belastingaftrek.
RSIN: 86038180  KvK inschrijving: 75744279
Bankrekening IBAN: NL80 ABNA 0864 5173 43 

Adres: Soesterbergsestraat 18, 3768 EJ Soest
Telefoon: 06 53188156
Email: leen@dewillemien.nl

Bestuursleden

  • Dhr. F. Dirksen, bevoegdheid: voorzitter en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) infunctietreding: 04-09-2019
  • Dhr. L. Lievaart, bevoegdheid: penningmeester en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) infunctietreding: 04-09-2019
  • Mw. C.G. Schröder, bevoegdheid: bestuurslid en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) infunctietreding: 10-02-2021
  • Dhr. D. Keetbaas, bevoegdheid: bestuurslid en gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) infunctietreding: 15-04-2020

De bestuursleden zijn onbezoldigd en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of beloning.

Beleidsplan en beloningsbeleid

De stichting heeft als doel: Het in stand houden van het gebouw de Wilhelminakerk te Soest met aanhorigheden als centrum voor cultuur en levensbeschouwing en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door ondermeer de organisatie van evenementen op het terrein van cultuur en levensbeschouwing, zoals daar zijn concerten, bijeenkomsten voor maatschappelijke- en geestelijke gemeenschapsvorming, het faciliteren van conferenties, opleidingen, workshops, seminars, symposia, voorzover zij binnen het doel van de stichting vallen.

De stichting beoogt het algemene nut, de stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting doet geen uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting heeft als directeur (0,67 fte) in dienst mevr. S.M. van der Sluijs. Het salaris van de directeur bedraagt  € 1.822,00 bruto per maand plus 8% vakantiegeld en een vaste reisvergoeding voor het woon/werkverkeer. Tevens draagt de stichting bij aan de pensioenpremie van de directeur.

Meer informatie is te lezen in het beleidsplan. Lees: Beleidsplan – Meer dan stenen

ANBI status

De Stichting Instandhouding Wilhelminakerk heeft een ANBI erkenning, dat betekent voor u een belastingvoordeel bij het geven van donaties, periodieke schenkingen of de stichting gedenken in uw testament of te wel nalaten.

Donaties

Wanneer u de Stichting instandhouding Wilhelminakerk een goed hart toedraagt is uw donatie van harte welkom. Een donatie kent geen limiet en u kunt uw bijdrage aan de stichting eenmalig of jaarlijks vrijblijvend overmaken. Een donatie komt in aanmerking voor giftenaftrek bij uw belastingaangifte.

Periodieke schenking

Naast donaties is het ook mogelijk de stichting ieder jaar een periodieke uitkering toe te kennen, zgn. schenkingen. Een dergelijke schenking heeft interessante fiscale voordelen mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo dient gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks eenzelfde bedrag aan de stichting te worden overgemaakt. Dezer schenking zal schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Een notariële akte is echter niet meer vereist. De stichting beschikt over formulieren voor het afsluiten van een periodieke schenking. De Belastingdienst heeft op de website ook een aantal voorbeeldovereenkomsten. Een periodieke uitkering eindigt vanzelfsprekend bij het overlijden van de schenker of bij inkomensdaling, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Nalaten

Het bestuur van de stichting is u dankbaar als u de stichting gedenkt in uw testament. Dat kan met een legaat waarin u een vastgesteld geldbedrag opneemt in uw testament, u kan ook een bepaald percentage van de nalatenschap nalaten aan de stichting. De stichting zal een nalatenschap altijd aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, daarmee wordt voorkomen dat een erfgenaam uit eigen vermogen nalatenschap schulden moet vereffenen. Extra verkregen gelden uit nalatenschappen kunnen een extra impuls geven aan de stichting bij de uitvoering van haar activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw notaris of met het bestuur van de stichting.

Financiële resultaten

Staat van baten en lasten 2020 (+ begroting 2020 en rekening 2019)

 begroting  rekening rekening
2020 2020 2019
baten
baten onroerende zaken  €         25.000  €                      –  €                  –
rentebaten en dividenden  €                    –  €                      –  €                  –
opbrengsten dranken  €          11.500  €                 626  €                  –
bijdragen donaties  €          10.000  €           42.700  €            800
verrekening gebruik kerkzaal  €          12.500  €            18.215  €                  –
subsidies en bijdragen  €            1.000  €            14.000  €                  –
totaal baten  €         60.000  €           80.023  €            800
lasten
lasten gebouwen exclusief afschrijvingen  €          15.000  €              7.872  €                  –
lasten overige eigendommen en inventarissen  €            5.000  €                      –  €                  –
reserveringen  €            6.500  €                      –  €                  –
inkoop drank  €            2.500  €                      –  €                  –
salarissen  €         26.000  €           33.258  €        13.226
verrekening koster  €         22.500  €                      –  €                  –
vergoedingen vrijwilligers  €            2.500  €                   53  €                  –
kosten beheer, administratie en archief  €          10.000  €            14.308  €               61
rentelasten/bankkosten  €               250  €              9.317  €                  –
afschrijvingen  €                    –  €              4.432  €                  –
totaal lasten  €         90.250  €           69.240  €        13.287
Saldo baten – lasten  € –      30.250  €            10.783  € –     12.487
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                    –  €                      –  €                  –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                    –  €                      –  €                  –
 €                    –  €                      –  €                  –
 €                    –  €                      –  €                  –
overige lasten en baten  €                    –  € –               100  €                  –
totaal  €                    –  €                      –  €                  –
Resultaat  € –      30.250  €            10.683  €  –    12.487

Begroting 2021 (+ begroting 2020 en rekening 2020)

 begroting   begroting  rekening
2021 2020 2020
baten
baten onroerende zaken  €         55.000  €           25.000  €                  –
rentebaten en dividenden  €                    –  €                      –  €                  –
opbrengsten dranken  €         30.000  €             11.500  €            626
bijdragen donaties  €          15.000  €            10.000  €       42.700
verrekening gebruik kerkzaal  €            7.500  €            12.500  €        18.215
subsidies en bijdragen  €            2.500  €              1.000  €       14.000
totaal baten  €        110.000  €           60.000  €       80.023
lasten
lasten gebouwen exclusief afschrijvingen  €         30.000  €            15.000  €          7.872
lasten overige eigendommen en inventarissen  €            5.000  €              5.000  €                  –
reserveringen  €          14.300  €              6.500  €                  –
inkoop drank  €            6.500  €              2.500  €                  –
salarissen  €         30.000  €           26.000  €       33.258
verrekening koster  €         30.000  €           22.500  €                  –
vergoedingen vrijwilligers  €            5.000  €              2.500  €               53
kosten beheer, administratie en archief  €          10.000  €            10.000  €       14.308
rentelasten/bankkosten  €               500  €                 250  €          9.317
afschrijvingen  €                    –  €                      –  €         4.432
totaal lasten  €        131.300  €           90.250  €       69.240
Saldo baten – lasten  €   –     21.300  €   –       30.250  €       10.783
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                    –  €                      –  €                  –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                    –  €                      –  €                  –
overige lasten en baten  €                    –  €                      –  € –          100
totaal  €                    –  €                      –  €                  –
Resultaat  €    –    21.300  €  –        30.250  €       10.683

Toelichting gebouw/financiering.

Per 3 april 2020 is het eigendom van het gebouw overgedragen door de Protestantse Gemeente Soest aan de Stichting. Voor de aankoop van het gebouw is een hypotheek afgesloten. Voorts zal via fondsenwerving onder de inwoners van Soest actief gewerkt worden aan een aanvullende dekking voor de instandhouding van het gebouw. Het bedrag van de hypotheek van 1,2 miljoen EURO is aangewend voor de aankoop van het gebouw met de inventaris en een vangnet voor de eventuele tekorten op de toekomstige exploitatie. De verwachting is dat na twee jaar de exploitatie kostendekkend is waarbij bijdragen uit fondsenwering een belangrijke rol zullen spelen. In 2020 ontvingen we een donatie in natura van € 30.000. Wel dient te worden opgemerkt dat de crisis rond het Corona virus ook de stichting parten speelt in de realisering van de plannen voor 2020 en 2021.